Zaanshine®    
 
Ambachtelijke Stokerij distilleerderij  Kwaliteit is een keuze.        

Zaanshine® algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden:

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 14 - Intellectuele eigendom
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingenArtikel 1 -


Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:


1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument en bedrijven/opdrachtgever gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument/opdrachtgever: een natuurlijke persoon 18 jaren of ouder die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en of particulier een overeenkomst (op afstand) aangaat met Zaanshine distilleerderij;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst (op afstand) met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument/opdrachtgever of Zaanshine distilleerderij in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument en bedrijven/opdrachtgever  om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.
7. Ondernemer / Zaanshine distilleerderij: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten/bedrijven/opdrachtgever aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Zaanshine distilleerderij georganiseerd systeem voor verkoop (op afstand) van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie.
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.


Artikel 2 -


Identiteit van de ondernemer Zaanshine distilleerderij;
Stationsstraat 51, 1541 LG Koog aan de Zaan;
Telefoonnummer: +31 (0)756405296 / +31 (0)641932194
E-mailadres: distilleerderij@zaanshine.nl
KvK-nummer: opvraagbaar
Btw-identificatienummer: opvraagbaar
Algemene voorwaarden: geregistreerd bij KVK


Artikel 3 –


Toepasselijkheid


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Zaanshine distilleerderij en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen Zaanshine distilleerderij en consument en bedrijven/opdrachtgever. De opdrachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden gegeven.
2. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument/ bedrijven/opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Zaanshine distilleerderij zijn in te zien bij de KVK en zij op verzoek van de consument/ bedrijven/opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst (op afstand) elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument/ bedrijven/opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument/ bedrijven/opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid overeenkomstige van toepassing en kan de consument/ bedrijven/opdrachtgever zich in geval daar niet op beroepen. Zonder schriftelijk overeenkomst met Zaanshine Distilleerderij
2. Zaanshine Distilleerderij kan bij tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 -


Het aanbod 1.


Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Als Zaanshine distilleerderij gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Zaanshine distilleerderij niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument/ bedrijven/opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: • de prijs inclusief belastingen voor particulieren en rechtspersonen en bedrijven; • de eventuele kosten van aflevering; • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Zaanshine distilleerderij de prijs garandeert; • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument/ bedrijven/opdrachtgever te raadplegen is; • de manier waarop de consument/ bedrijven/opdrachtgever voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; • de gedragscodes waaraan Zaanshine distilleerderij zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument/ bedrijven/opdrachtgever deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en • de minimale duur van de overeenkomst (op afstand) in geval van een duurtransactie.
4. Zaanshine Distilleerderij houdt het recht op de speciaal gemaakte product(en)/dienst(en) tot het verschuldigd bedrag volledig is voldaan. Bij het uitblijven van de betalingsplicht vervalt na 3 maanden het recht op het gemaakte product en aanverwanten, zoals productiematerialen, recepten etc. Voor het vervallen van de termijn zal Zaanshine distilleerderij de debiteur op de hoogte stellen en indien nodig een incasso bedrijf inschakelen.


Artikel 5 -


De overeenkomst


1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument/ bedrijven/opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument/ bedrijven/opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Zaanshine distilleerderij onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Zaanshine distilleerderij is bevestigd, kan de consument/ bedrijven/opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Zaanshine distilleerderij passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument/ bedrijven/opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal Zaanshine distilleerderij daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Zaanshine distilleerderij kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Zaanshine distilleerderij op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Zaanshine distilleerderij zal bij het product of dienst aan de consument/ bedrijven/opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument/ bedrijven/opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van Zaanshine distilleerderij waar de consument/ bedrijven/opdrachtgever met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument/ bedrijven/opdrachtgever van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Zaanshine distilleerderij deze gegevens al aan de consument/ bedrijven/opdrachtgever heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering door Zaanshine Distilleerderij


Artikel 6 –


Herroepingsrecht Bij levering van producten:


1. Bij de aankoop van producten heeft de consument/ bedrijven/opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen mits het product onaangebroken retour komt. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument/ bedrijven/opdrachtgever of een vooraf door de consument aangewezen en aan Zaanshine distilleerderij bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument/ bedrijven/opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Zaanshine distilleerderij retourneren, conform de door Zaanshine distilleerderij verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij levering van diensten:
1. Bij levering van diensten heeft de consument/ bedrijven/opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument/ bedrijven/opdrachtgever zich richten naar de door Zaanshine distilleerderij bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 7 -


Kosten in geval van herroeping


1. Indien de consument/ bedrijven/opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument/ bedrijven/opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal Zaanshine distilleerderij dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


Artikel 8 -


Uitsluiting herroepingsrecht


1. Zaanshine distilleerderij kan het herroepingsrecht van de consument/ bedrijven/opdrachtgever uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Zaanshine distilleerderij dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
1.a Zaanshine is gerechtig om producties in opdracht te behouden als betaling en onvoorziene wijzigingen plaats vindt in de recepten of opdrachten na aanvang van de gevraagde product en productontwikkeling.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door Zaanshine distilleerderij tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument/ bedrijven/opdrachtgever;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële/energie/grondstoffenmarkt markt waarop Zaanshine distilleerderij geen invloed heeft.
f. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument/ bedrijven/opdrachtgever is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;


Artikel 9 -


De prijs


1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven/accijnzen schommelingen op de financiële/energie/grondstoffenmarkt
2. In afwijking van het vorige lid kan Zaanshine distilleerderij producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële/energie/grondstoffen markt en waar Zaanshine distilleerderij geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen en schommelingen op de financiële/energie/grondstoffen markt en waar Zaanshine distilleerderij geen invloed op heeft,
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Zaanshine distilleerderij dit bedongen heeft.
4a
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument/ bedrijven/opdrachtgever de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de
prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van Zaanshine distilleerderij producten genoemde prijzen zijn inclusief btw consumenten en exclusief btw voor bedrijven/opdrachtgever.


Artikel 10 -


Conformiteit en Garantie


1. Zaanshine distilleerderij staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod
vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Indien overeengekomen staat Zaanshine distilleerderij er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door Zaanshine distilleerderij, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke
rechten en vorderingen die de consument/ bedrijven/opdrachtgever op grond van de overeenkomst tegenover Zaanshine distilleerderij kan doen gelden.


Artikel 11 -


Levering en uitvoering


1. Zaanshine distilleerderij zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij
de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument/ bedrijven/opdrachtgever aan Zaanshine distilleerderij kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Zaanshine
distilleerderij geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een
langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling.
niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument/ bedrijven/opdrachtgever hiervan uiterlijk 30 dagen nadat
hij de bestelling geplaatst heeft een bericht van Zaanshine distilleerderij. De consument/ bedrijven/opdrachtgever heeft in dat geval het recht
om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Zaanshine distilleerderij het bedrag dat de consument/ bedrijven/opdrachtgever betaald
heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Zaanshine distilleerderij zich inspannen om
een vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze
worden gemeld dat een vervangend product wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht
niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Zaanshine distilleerderij.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Zaanshine distilleerderij tot het moment van
bezorging aan de consument/ bedrijven/opdrachtgever of een vooraf aangewezen en aan Zaanshine distilleerderij bekend gemaakte
vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 12 -


Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging


1. De consument/ bedrijven/opdrachtgever kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument/ bedrijven/opdrachtgever kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
van producten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe
overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument/ bedrijven/opdrachtgever kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Zaanshine distilleerderij voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten,
mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van producten door Zaanshine distilleerderij, als de consument/ bedrijven/opdrachtgever deze verlengde overeenkomst
tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten,
mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument/ bedrijven/opdrachtgever te allen tijde mag opzeggen
met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval
de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van producten.
7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van producten wordt niet
stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode van twee maanden mits het productieproces dit toelaat.
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument/ bedrijven/opdrachtgever na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
9. Zaanshine houdt zich het recht voor om de overeenkomst op te schorten of op te zeggen als blijkt de consument/ bedrijven/opdrachtgever onrechtmatig handelt / niet betaald of onredelijk eisen na aanvang stelt.


Artikel 13 –


Betaling


1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument/ bedrijven/opdrachtgever verschuldigde bedragen terstond worden voldaan en of op rekening binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.
Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
2. De consument/ bedrijven/opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Zaanshine distilleerderij te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument/ bedrijven/opdrachtgever heeft Zaanshine distilleerderij behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Deze kosten zijn ten alle tijden productiekosten, accijnzen, btw en daar aan verbonden bestellingen bij toeleveranciers.


Artikel 14 -


Intellectuele eigendom


Zaanshine Distilleerderij behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
Zaanshine Distilleerderij heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 15 –


Klachtenregeling


1. Zaanshine distilleerderij beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Zaanshine distilleerderij, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij Zaanshine distilleerderij ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Zaanshine distilleerderij binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Artikel 16 –


Geschillen


1. Op overeenkomsten tussen Zaanshine distilleerderij en de consument/ bedrijven/opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Aanvullende of afwijkende bepalingen.


Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument/ bedrijven/opdrachtgever zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument/ bedrijven/opdrachtgever op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Instagram
LinkedIn